Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – virebook.vireomedia.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Janusza Pietroszka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Vireo Media Janusz Pietroszek za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://virebook.vireomedia.pl/, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym,  zasady  dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

§1   DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:

 1. Cena Towaru – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym podatek VAT, nieuwzględniająca natomiast Kosztów Dostawy;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną podejmująca działania zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.)
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Koszt Dostawy – opłata za dostawę Towaru do miejsca znajdującego się na terytorium Polski i wskazanego przez Klienta, której wysokość jest wskazana w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanym przez Sprzedawcę Potwierdzeniu Zamówienia;
 6. Koszyk – element Sklepu Internetowego dostępny pod adresem www.krainanawykow.pl/koszyk, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak liczba i rodzaj zamówionych Towarów;
 7. Łączny Koszt Zamówienia – łączna cena z tytułu Umowy Sprzedaży, na którą składają się: Cena Towarów, Koszt Dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Konsumenta, do których zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym;
 8. Rabat – zniżka oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej Ceny Towaru;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin;
 10. Potwierdzenie Zamówienia – przesyłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej informacja o przyjęciu złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji, stanowiąca jego akceptację przez Sprzedawcę;
 11. Rachunek Bankowy Sprzedawcy – rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w mBank S.A pod numerem 17 1140 2004 0000 3802 7574 6997
 12. Sklep Internetowy – dostępna pod adresem https://virebook.vireomedia.pl/ strona internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca przeznaczona do zawierania Umów Sprzedaży;
 13. Sprzedawca – Janusz Pietroszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Vireo Media Janusz Pietroszek, NIP: 5482558475 , REGON: 361929704, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Ślężna 227/3 53-112 Wrocław, e-mail: kontakt@vireomedia.pl;
 14. Towar – produkt (rzecz ruchoma oraz usługi) prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży lub w przypadku gdy przedmiotem Zamówienia są konsultacje umowa o świadczenie usług zawierana na odległość przez Sprzedawcę z Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
 16. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.);
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);
 18. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176);
 19. Zamówienie – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Sklepie Internetowym.

§2   OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu. Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze Sklepu Internetowego jest:
  1. dostęp do komputera z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową;
  2. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 15 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługująca CSS i JavaScript;
  3. dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecana jest rozdzielczość 1024×768 piksela lub wyższą oraz głębia barw 32-bit;
  4. włączona obsługa plików cookies;
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, a za taką działalność uznaje się w szczególności:
  1. ingerencja w korzystanie ze Sklepu Internetowego przez inne osoby, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego innym Klientom,
  2. ingerencja w zawartość Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego albo problemów technicznych w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, Klient może o tym fakcie poinformować Sprzedawcę za pośrednictwem adresu email: kontakt@vireomedia.pl. Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Sklepu Internetowego w celu konserwacji albo aktualizacji bazy Towarów albo innych informacji kierowanych do Klientów.
 5. Autorskie prawa majątkowe do elementów Sklepu Internetowego, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Sprzedawcy.
 6. Klient nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści umieszczonych w Sklepie Internetowym bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 8. Dostępne formy płatności: Przelewy błyskawiczne, BLIK oraz Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

§3   INFORMACJE O TOWARACH

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach Towarów, ustalania Rabatów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Szczegółowe informacje o Towarach będących rzeczami ruchomymi, w szczególności ich cena, podane są na Stronie Internetowej.

§4   ZAMÓWIENIA. UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może składać za pośrednictwem Internetu Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Klient może składać Zamówienia przy wykorzystaniu poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Stosowną wiadomość należy przesłać na adres email Sprzedawcy: kontakt@vireomedia.pl.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu w Sklepie Internetowym należy:
  1. wejść na stronę Sklepu Internetowego;
  2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia i następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  3. przejść do Koszyka i wybrać:
   1. ilość Zamawianego Towaru;
   2. sposób dostarczenia Towaru;
   3. sposób płatności
 1. kliknąć w przycisk “Podaj adres dostawy” i następnie wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru. Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z dostawcą oraz dodać własny komentarz do danego Zamówienia;
 2. zapoznać się z Regulaminem i następnie odznaczyć, że akceptuje się Regulamin,
 3. odznaczyć, że wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia i wysyłania Potwierdzenia Zamówienia.
 4. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
  Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia określona jest każdorazowo w Koszyku.
 5. W celu złożenia Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email należy w wiadomości:
  1. wskazać nazwę Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oraz jego ilość i inne dane jeśli są wymagane ;
  2. określić sposób dostawy oraz formę płatności akceptowane przez Sprzedawcę;
  3. podać dane niezbędne do doręczenia Klientowi Towaru;
  4. podać aktywny adres poczty elektronicznej na który zostanie przesłane Potwierdzenie Zamówienia.
 6. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email Sprzedawca odpowie na takie Zamówienie przesyłając wiadomość z informacją o Łącznym Koszcie Zamówienia. Po otrzymaniu wiadomości email od Sprzedawcy Klient musi odpowiedzieć na taką wiadomość poprzez stwierdzenie, że podtrzymuje Zamówienie oraz zobowiązuje się uiścić stosowną kwotę odpowiadającą Łącznemu Kosztowi Zamówienia. Dopiero po przesłaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, dochodzi do prawidłowego złożenia Zamówienia i wówczas Sprzedawca może przesłać Klientowi Potwierdzenie Zamówienia.
 7. Przez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie Potwierdzenia Zamówienia, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie Zamówienia uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę, co oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
 8. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 9. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terenie Polski.
 10. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 11. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z Towarem do Klienta (informację o wysłaniu Towaru Klient otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów składających się na Zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze.
 12. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa (w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwe do spełnienia);
 13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na Rachunek Bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 14. Ze szczegółowymi informacjami na temat możliwych form płatności Klient może się zapoznać także w trakcie składania Zamówienia.
 15. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze. Wybrana forma płatności dotyczy całego Zamówienia.
 16. W przypadku, gdy Klient wybierze jako formę płatności za zamówiony Towar przelew bankowy na Rachunek Bankowy Sprzedawcy nieopłacone w ciągu 14 dni od daty przesłania Potwierdzenia Zamówienia Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę.
 17. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru formy płatności za zamówiony Towar. Termin dostawy nie powinien przekroczyć 3-7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć maksymalnie do 6 tygodni, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową.
 18. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienia w dostawie, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania adresu przez Klienta.
 20. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę pod kątem tego czy nie została uszkodzona oraz czy jest ona kompletna w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

§5 REKLAMACJE DLA UMÓW ZAWARTYCH DO DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Sprzedawca nie udziela Klientowi dodatkowych gwarancji.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży.
 3. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, w szczególności:
  1. jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
  2. jeżeli Konsument, z przyczyn wymienionych w §5 3 lit a Regulaminu, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży; od Umowy Sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia;
  3. Konsument traci uprawnienia wymienione w §5 3 lit a i b Regulaminu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem;
  4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru;
  5. Roszczenia Konsumenta wymienione w §5 3 lit a i b Regulaminu przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu wymienionego w §5 ust. 3 lit c Regulaminu. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z tytlu odpowiedzialności za niezgodność Towaru z umową..
 4. W stosunku do Klientów, którzy nie są Konsumentami należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady przy umowie sprzedaży.
 5. Reklamacje mogą być składane:
  1. pisemnie na adres: Vireo Media Janusz Pietroszek, ul. Ślężna 227/3, 53-112 Wrocław
  2. wysyłając wiadomość na pocztę elektroniczną Sprzedawcy: kontakt@vireomedia.pl
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie).
 7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając Zamówienie, określenie Towaru, który jest reklamowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 8. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Vireo Media Janusz Pietroszek, ul. Ślężna 227/3, 53-112 Wrocław. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane i uzasadnione koszty przesyłki.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klientów, którzy nie są Konsumentami jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją Towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta nie będącego Konsumentem.

§6   REKLAMACJE DLA UMÓW ZAWARTYCH PO DNIU 25 GRUDNIA 2014 ROKU

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Sprzedawca nie udziela Klientowi dodatkowych gwarancji.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
  1. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, w szczególności jeżeli Towar:
   1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,
   3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. Przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, w szczególności jeżeli Towar:
  • stanowi własność osoby trzeciej,
  • obciążony jest prawem osoby trzeciej.
 4. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie Towaru w takim stanie..
 5. Sprzedawca odpowiada za wadliwy Towar przez 2 lata od jego wydania.
 6. Reklamacje mogą być składane:
  1. pisemnie na adres: Vireo Media Janusz Pietroszek, ul. Ślężna 227/3, 53-112 Wrocław,
  2. wysyłając wiadomość na pocztę elektroniczną Sprzedawcy: kontakt@vireomedia.pl.
 7. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie).
 8. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając Zamówienie, określenie Towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 9. W ramach składania reklamacji Konsument może żądać:
  1. naprawienia Towaru;
  2. wymiany Towaru na wolny od wad;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 10. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Vireo Media Janusz Pietroszek, ul. Ślężna 227/3, 53-112 Wrocław.
 11. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane i uzasadnione koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klient
 12. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy za Towar.
 13. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 14. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klientów, którzy nie są Konsumentami jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją Towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta nie będącego Konsumentem.

§7    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DLA UMÓW ZAWARTYCH DO DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając jednoznaczne oświadczenie w tym przedmiocie na piśmie Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia doręczenia Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na końcu Regulaminu i może zostać wykorzystane przez Konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dniowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać poprzez:
  1. odesłanie Towaru na adres: Vireo Media Janusz Pietroszek, ul. Ślężna 227/3, 53-112 Wrocław
 4. Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad Towarem do czasu jego zwrócenia.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Towaru oraz Koszt Dostawy.
 6. Koszt zwrotu Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, ponosi Konsument.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz Kosztu Dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli wskutek złożonego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.
 8. Sposób zwrotu płatności przez Sprzedawcę uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
  1. w przypadku dokonania przelewu na Rachunek Bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta, po uprzednim wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego,
  2. w przypadku zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,
  3. w przypadku zapłaty gotówką za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,
  4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Konsumenta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §7 ust. 8 Regulaminu, Konsument nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Konsumenta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Konsumenta.
 10. W przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest pakiet, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wyłącznie w zakresie całego pakietu.

§8   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UMÓW ZAWARTYCH PO DNIU 25 GRUDNIA 2014 ROKU

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na końcu Regulaminu i może zostać wykorzystane przez Konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotu można dokonać poprzez:
  1. odesłanie Towaru na adres: Vireo Media Janusz Pietroszek, ul. Ślężna 227/3, 53-112 Wrocław
 4. Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad Towarem do czasu jego zwrócenia.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Towaru oraz Koszt Dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 7. Koszt zwrotu Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, ponosi Konsument.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz Kosztu Dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawcy wolno jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sposób zwrotu płatności przez Sprzedawcę uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
  1. w przypadku dokonania przelewu na Rachunek Bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta, po uprzednim wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego,
  2. w przypadku zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,
  3. w przypadku zapłaty gotówką za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Konsumenta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §8 ust. 9 Regulaminu, Konsument nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Konsumenta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Konsumenta.
 11. W przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest pakiet, Klient może odstąpić od umowy wyłącznie w zakresie całego pakietu.

§9   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego Konsumentem.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

§10   DANE OSOBOWE

 1. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do wysyłki zamówionych Towarów umieszczane są w bazie Sprzedawcy.
 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy, który jest ich administratorem.
 3. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży.
 4. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 5. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 6. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji

§11   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, przy czym postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest Konsument.
 3. W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może:
  1. skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody Sprzedawcy na mediację, o którą wniósł Konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.
  2. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dnia ……………………………………………..

Sprzedawca:

Vireo Media Janusz Pietroszek, ul. Ślężna 227/3, 53-112 Wrocław

NIP: 5482559475 , REGON: 361929704

e-mail: kontakt@vireomedia.pl

Nabywca (konsument):

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………

Oświadczenie

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………….. (w tym miejscu należy wpisać nazwę Towaru).

Umowa Sprzedaży została zawarta dnia ……………………… (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy).

Towar został odebrany w dniu …………………………….. (w tym miejscu należy wpisać datę  odbioru Towaru).

…………………………..

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)